Životní pojištění

Životní pojištění je na prvním místě třeba chápat jako pojistný produkt, jehož pravým posláním je chránit osoby blízké pojištěnému před finančními důsledky nějaké nahodilé nešťastné události, jednak finančně pomoci samotnému pojištěnému v případě, že dojde k závažné změně v jeho postavení ve společnosti. Vedle tohoto hlavního smyslu lze se na životní pojistný produkt dívat i jako na finanční produkt.

Životní pojištění je komplexní produkt, který skýtá klientům velkou šíři variant a možností uspokojení jejich individuálních potřeb. Jeho prvotní úlohou je zajistit klienta proti rizikům v jeho každodenním životě. Výhodou je, že pojištění garantuje sjednanou částku právě pro případ nahodilých událostí od prvního okamžiku pojištění, kdežto uspořená částka je k dispozici až na konci pojistného období.

V nabídce pojistitelů se objevují 3 typy životního pojištění:

1. Kapitálové životní pojištění

Obsahuje spořící složku, která podléhá zhodnocení dle garantované úrokové sazby. Na konci pojištění obdrží pojištěný výplatu dle pojistné smlouvy.

2. Rizikové životní pojištění

Neobsahuje spořící složku a na konci pojištění zaniká bez výplaty.

3. Investiční životní pojištění

Obsahuje spořící složku, která nepodléhá garantované úrokové sazbě. Veškeré riziko leží na klientovi, podle zvolené strategie.

Rozhodování o druhu životního pojištění

Při rozhodování o volbě typu životního pojištění hrají roli i další skutečnosti, jakými jsou např. daňový aspekt, povinnost sjednat životní pojištění při žádosti o hypoteční úvěr apod. Aby životní pojištění bylo účinné a splnilo svou roli, měl by si zájemce sjednat pojistnou částku minimálně ve výši tři až pětinásobku ročního výdělku.

Výše kapitálového pojištění je často řízena částkou, kterou jsou pojištěni ochotni platit na pojištění, a nikoliv potřebou mít požadované pojistné krytí a zajistit sobě a osoby blízké v případě pojistné události. Tato skutečnost je výrazně rovněž ovlivněna daňovou odčitatelností.

Podmínky stanovené zákonem

Podmínky pro uznání daňových výhod soukromého životního pojištění upravuje zákon č. 586/1192 Sb. o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Soukromým životním pojištěním se dle tohoto zákona rozumí životní a důchodové pojištění sjednané pro případ:

 • dožití
 • smrti nebo dožití
 • smrti nebo dožití s pojištěním invalidity

Dle novelizace tohoto zákona je od 1.5.2004 soukromé životní pojištění daňově uznatelné za předpokladu, že splňuje následující podmínky:

 • pojištěný je zároveň pojistníkem ( tzn. tím, kdo uzavřel pojistnou smlouvu)
 • smlouva je sjednána minimálně na dobu 5 let
 • smlouva je sjednána minimálně do roku, kdy pojištěný dosáhne 60 let
 • obsahuje-li pojištění pevnou částku na dožití, je její minimální výše:
  • 40.000 Kč u pojistek na 5 – 15 let
  • 70.000 Kč u pojistek nad 15 let

V případě, že pojistné (nebo jeho část) hradí za pojištěného zaměstnavatel, musí být ve smlouvě ujednáno, že právo na plnění z těchto pojistných smluv má pojištěný zaměstnanec.

V případě smrti pojištěného mají právo na plnění osoby určené ve smlouvě s výjimkou zaměstnavatele, který hradil pojistné.

Daňové výhody

Stát podporuje životní pojištění formou daňových výhod.

Zaměstnavatel

 • zaplacené příspěvky zaměstnanci na životní pojištění jsou považovány za náklady - max. do výše 30.000 Kč za zdaňovací období na jednoho zaměstnance
 • z příspěvků zaměstnancům neplatí zaměstnavatel sociální ani zdravotní pojištění.

Zaměstnanec

 • od základu daně z příjmu si může každý rok (resp. zdaňovací období) odečíst pojistné zaplacené zaměstnavatelem až do výše 12 000 Kč
 • z pojistného placeného zaměstnavatelem zaměstnanec neplatí sociální ani zdravotní pojištění.

Mimořádné pojistné

Jde o investování volné hotovosti do životního pojištění formou mimořádného pojistného. Do součtu zaplaceného pojistného lze zahrnou i mimořádné pojistné. Pokud si při sjednání pojištění zvolíte mimořádné pojistné jako daňově uznatelné, vyžadujte, aby Vám pojišťovna na něj zasílala daňové potvrzení.

Indexace životního pojištění

Převážná část pojistitelů provádí indexaci životního a úrazového pojištění (s ohledem na inflaci). Jde o dynamickou úpravu pojistného krytí a pojistného.

Zánik smlouvy – porušení podmínek

V případě:

 • nedodržení podmínek pojistné smlouvy životního pojištění
 • nebo dodatečné změny doby trvání pojištění
nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká.

Pojištěný je povinen podat za zdaňovací období, ve kterém k této skutečnosti došlo, daňové přiznání a v něm jako příjem uvést součet částek, o které mu byl v příslušných letech základ daně snížen z důvodu zaplaceného pojistného.

Řada pojištěných se domnívá, že když si před lety sjednali životní pojištění, je vše v nejlepším pořádku. Nikdo z nás však nežije v ideálním a neměnném prostředí. Náš život je plný každodenních změn, a tedy i naše potřeby a rizika se mění. Z tohoto důvodu je vhodné při změnách jako např. jiné pracovní zařazení, větší rizikovost profese přehodnotit i podmínky životního pojištění, které jste si původně sjednali.

Řada klientů si mnohdy neuvědomuje, že mají více přímých závazků – především díky úvěrům a hypotékám, ale zdaleka nejsou zajištěni pro případ, že by je nemohli splácet. Narůstají i jejich nepřímé závazky k rodině, například výdaje na vzdělání dětí. Jejich zajištění ovšem paralelně s nárůstem závazků neroste.

Většina lidí žije v iluzi, že jsou natolik opatrní, že se jim nemůže nic stát. To znamená, že si nepřipouští možné riziko smrti nebo úrazu. Přitom všichni dobře víme, kolik se stane např. denně dopravních nehod s vážnými nebo smrtelnými následky.

Těmito informacemi jsme Vám chtěli přiblížit význam a důležitost životního pojištění, vést Vás k zamyšlení a zvážení možného rizika, které každý den podstupujete. To vše by mělo vést ke správnému rozhodnutí a vnímání životního pojištění jako důležité pojistné ochrany Vás i nejbližších členů rodiny.