Profil společnosti

Pojišťovací makléřská společnost FIXUM a.s. byla založena v roce 1997 právnickými osobami, působícími privátní formou ve sféře pojišťovacích služeb již od roku 1991. Je ryze českou společností, zaměstnávající pracovníky se zkušenosti v celém spektru nabídky pojišťovacího trhu. Nyní společnost FIXUM a.s. vlastní akcionáři Agentspol s.r.o. a fyzická osoba Ing. Milan Samek.

Společnost své služby poskytuje klientům z oblastí:

  • průmyslové výroby
  • zemědělství
  • služeb
  • správních institucí
  • podnikatelům
  • občanům.

Spolupracuje s pojistiteli, jejichž spolehlivost je permanentně sledována a na pojistitelích je zcela nezávislá.

Dle zákona č. dle § 21, odst. 5-8 zákona 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí uvádíme následující:

Zprostředkovatel pojištění:
FIXUM a.s.
Muglinovská 270/105, 712 00 Ostrava – Muglinov
IČ: 25388886

FIXUM a.s. je registrován jako pojišťovací makléř ze dne 30.7.2005, pod číslem 022426PM a jako pojišťovací agent ze dne 18.10.2005, pod číslem 032258PA.

Podíl pojišťovacího zprostředkovatele na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny:

FIXUM a.s. nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny, se kterou má být sjednáno pojištění, převyšující 10%.

Podíl pojišťovny na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele:

Pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, nebo osoba ovládající danou pojišťovnu nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu FIXUM a.s.

Postup při podání stížností na pojišťovacího zprostředkovatele:

Bude-li mít pojistník výhrady proti činnosti FIXUM a.s. jako pojišťovacího zprostředkovatele, je povinen tyto výhrady písemně uplatnit nejprve u odpovědné osoby, která je povinna se touto stížností zabývat a ve lhůtě 30ti dnů podat pojistníkovi informaci. V této odpovědi pak odpovědná osoba uvede, jedná-li se o oprávněné výhrady či nikoli a v případě, že tyto výhrady byly oprávněné, pak pojistníkovi sdělí, jakým způsobem byly vyřešeny.

Odpovědná osoba společnosti:

Ing. Milan Samek
Tel.: +420 777 553 905
E-mail: milan.samek@fixum.cz

Nedojde-li tímto způsobem k uspokojivému vyřešení stížnosti pojistníka a mezi ním a pojišťovacím zprostředkovatelem vzniklý spor přetrvá, pak je k řešení tohoto sporu příslušný soud, jehož věcná a místní příslušnost je stanovena občanským soudním řádem., tj. zákonem č.99/1963 Sb. ve znění pozdějších novel.