Pojištění vozidel

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla (dále jen POV)

POV je pojištění, které je ze zákona povinen uzavřít vlastník vozidla. Pojištěného chrání před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného v případě škody způsobené provozem vozidla. U závažnějších nehod přitom mohou tyto nároky dosahovat milionových částek. Odpovědnost provozovatele motorového vozidla vzniká bez zavinění a zpravidla se jí nelze zprostit.

Nesplnění zákonné povinnosti uzavřít pojistnou smlouvu je sankcionováno pokutou do 20.000 Kč.

Z povinného ručení má pojištěný právo, aby za něj v případě pojistné události pojistitel nahradil škodu vzniklou jinému v souvislosti s provozem vozidla. Vztahuje se na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě

Havarijní pojištění motorových vozidel (HAV)

Havarijní pojištění slouží k ochraně vlastního motorového vozidla pro případ jeho poškození zničení nebo odcizení. Nezáleží však na tom, zda jste nehodu zavinili Vy nebo jste v roli poškozeného. Je to pojištění smluvní (dobrovolné) a záleží pouze na individuální úvaze každého majitele, zda se pro toto pojištění rozhodne či nikoliv.

Nejčastější využívané je pojištění typu "allrisk" (co není vyloučeno v pojistných podmínkách, je pojištěno), které zahrnuje všechna důležitá rizika: poškození nebo ztrátu motorového vozidla, jeho částí nebo standardní a doplňkové výbavy způsobené živelními událostmi, požárem nebo výbuchem, střetem, zaviněným jednáním cizí osoby nebo odcizením. Pojištění však lze sjednat i na vybraná rizika podle individuální potřeby.

Pojištění se sjednává na tzv. novou nebo časovou cenu ale v případě pojistné události všichni pojistitelé plní výhradně do časové ceny.

Pojištění tzv. čelních skel

Předmětem pojištění je čelní sklo (popřípadě i bočních skla oken vozidla). Vztahuje se na jejich poškození nebo zničení, není-li současně uplatňován nárok z havarijního pojištění. Typickým příkladem je poškození odlétnutým kamínkem. Škody tohoto typu se dají pokrýt z pojištění POV nebo v případě nízké spoluúčasti u HAV z tohoto typu pojištění. Je tedy potřeba mít na zřeteli, zda je nutno toto pojištění sjednávat, zvláště pak když u některých pojistitelů se pojistná částka spotřebovává a v případě pojistného plnění je vhodné toto pojištění sjednat opakovaně.