Pojištění majetku a odpovědnosti

Pojištění majetku a odpovědnosti patří mezi základní a nezbytné produkty pojistné ochrany a to jak u firem tak i občanů.

Majetkové pojištění

Majetkové pojištění má charakter smluvního škodového pojištění. Nejrozšířenější je pojištění nemovitého a movitého majetku, zásob. Lze také pojistit i cizí věci v užívání ( např. leasing ) a cizí věci převzaté ( na základě smlouvy o pracích, provedení objednané činnosti ).

Přehled majetkových pojištění

 • Živelní pojištění
 • Živelní přerušení provozu
 • Krádež a odcizení
 • Pojištění skla
 • Pojištění elektronických zařízení
 • Pojištění zásob potravin v chladících a mrazících zařízeních
 • Pojištění strojních zařízení vč. strojního přerušení provozu
 • Stavebně – montážní pojištění ( na stavbách )

Pojišťovny nabízí pojištění na novou cenu (pojistná částka), lze však pojištění uzavřít i na obecnou (časovou cenu). Určení výše pojistné částky ovlivňuje rok výstavby (pořízení), původní pořizovací cena a v neposlední řadě - hlavně u nemovitostí, zda při totální škodě bude výstavba nemovitosti obnovena dle původního stavu.

Pojišťovny odečítají od škody v případě pojistného plnění spoluúčast. Tato je vyjádřena v % nebo v Kč, v některých případech zahrnuje spoluúčast oba aspekty. V případě velkých hodnot pojišťovaného majetku – lze sjednat pojištění s limity plnění nebo na I. riziko. Je však důležité, aby vše bylo v nabídce a následně v pojistné smlouvě uvedeno jasně a zřetelně.

V současné době je nabídka pojistitelů rozsáhlá a s našimi zkušenostmi a přehledem, lze „ušít“ klientovi pojistnou ochranu na míru.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Toto pojištění může mít charakter škodového i obnosového pojištění. Pojištění kryje škody na majetku a na zdraví třetím osobám, tzn. že při své činnosti může firma resp. její zaměstnanci způsobit výše uvedené škody. Způsobená škoda, pokud za ni firma nebo občan prokazatelně odpovídá, musí být vždy poškozenému uhrazena. V případě, že riziko není pokryto tímto pojištěním, náhrada škody je poškozenému uhrazena ze zisku společnosti nebo vlastních finančních zdrojů občana.

Přehled typů odpovědnostních pojištění

 • Základní odpovědnost za škody podnikatele/občana
 • Odpovědnost za výrobek
 • Odpovědnost silničního přepravce vyplývající z přepravních smluv
 • Pojištění členů představenstva a dozorčí rady
 • Pojištění zastupitelstva měst a obcí
 • Odpovědnost za škodu při výkonu povolání

Další skupinou pojištění jsou rizika, jejichž pojištění je dáno zákonem, jedná se o povinné smluvní pojištění.

Profesní odpovědnost

 1. pojištění odpovědnosti autorizovaných architektů, projektantů
 2. provozovatele zdravotnického zařízení
 3. pojištění zprostředkovatelů, likvidátorů pojistných událostí
 4. pojištění auditorů, daňových poradců a účetních
 5. pojištění veterinárních lékařů
 6. pojištění dražebníka
 7. pojištění pro případ úpadku cestovních kanceláří
 8. pojištění odpovědnosti za škody v důsledku závažné havárie (ekologické škody)
 9. pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla

U těchto výše uvedených produktů se klient pojišťuje na vybranou pojistnou částku případně limit. I zde je sjednávána spoluúčast pojištěného, která se odečítá z pojistného plnění. U odpovědnostního pojištění se navíc sjednává pojištění dle územního rozsahu a to např. ČR, Evropa, USA a Kanada příp. celý svět.

Aby byl výčet úplný, jsou nabízeny pojišťovnami ještě další produkty jako např.:

 • pojištění přepravy zásilek – pro exportéry
 • pojištění úvěrů (dodavatelského, spotřebitelského, bankovního, leasingu)
 • pojištění záruky (celní, smluvní, finanční)
 • zemědělské pojištění
 • pojištění léčebných a cestovních výloh
 • občanská pojištění (staveb, domácnosti, rekreačních staveb a domácností, úrazové pojištění)
 • životní pojištění