Jak navázat spolupráci?

Pokud Vás informace o naší společnosti a nabídka pojistného servisu oslovily a máte zájem o spolupráci s námi, je třeba pro realizaci učinit následující kroky:

 • Kontaktujte naši pobočku nebo pracoviště, které je nejblíže vaší firmě nebo bydlišti telefonicky nebo e-mailem. Kontaktní údaje všech poboček
 • Rádi zodpovíme případné další Vaše dotazy; na společnou schůzku Vám připravíme návrh smlouvy, která je zpracována v souladu se zák. č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích. Smlouva může být nahrazena plnou mocí.
 • Pro sepsání smlouvy nebo plné moci je třeba doložit:
  1. u právnických nebo fyzických osob – aktuální oprávnění k provozování činnosti (např. výpis z OR, zřizovací listinu, živnostenský list, koncesní listinu apod.), uvést oprávněnou osobu (jméno + příjmení, titul, tel., mobil, DIČ)
  2. u občanů – dostačující jsou základní informace z OP

Základní aspekty spolupráce zahrnuté ve smlouvě

 • zpracování komplexní analýzy pojistných rizik
 • zajištění návrhů pojistných programů
 • poskytování poradenské a konzultační činnosti
 • provádění správy uzavřených pojistných smluv vč.sledování lhůt pro jejich revizi
 • spolupráce při likvidaci pojistných událostí

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dle dohody účastníků.

Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, které mají charakter originálů, je podepisována klientem (zájemce o pojistný servis), za makléřskou společnost FIXUM a.s. oprávněnou osobou. Jedno vyhotovení smlouvy (plné moci) obdrží klient.